Stock Photo
White wagtailMotacilla alba

White Wagtail plumage
#150515-7948

White Wagtail plumage

Buy photo / Request price